Giờ làm việc_en

CÔNG TY CÀ PHÊ CƯ BAO

Số: 141217/LV

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 12 năm 2014.

 

THÔNG BÁO

V/V: Thực hiện giờ làm việc

 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Công ty Cà Phê Cư Bao xin thông báo giờ làm như sau:

            Giờ làm việc hành chính:

  • Buổi sáng:              Từ 8h đến 12h;
  • Buổi chiều:            Từ 13h30 đến 17h30.

Giờ làm việc nhà máy sản xuất: 

  • Buổi sáng:              Từ 7h30 đến 11h30;
  • Buổi chiều:            Từ 13h00 đến 17h00.
  • Thời gian nghỉ trưa không áp dụng cho các ngày rang cà phê.

Các chế độ được áp dụng như làm ngoài giờ, tăng ca, nghỉ lễ, nghỉ Tết,… theo quy định của luật lao động.

Đề nghị các phòng ban và nhà máy thực hiện giờ làm việc theo quy định trên.

 

Nơi nhận:

- Các phòng ban;

- Website;

- Lưu VB.

 Giám Đốc

(Đã ký)

 

 

 

 

 

News others